הצעה  נמצאת כאן
עצות חודשיות אנו מארגנים קבוצות
מתגרשים. בירושלים עבור תמיכה
החדש עוברים, בטוח הקבוצות יספקו
ושיתוף קבלת לפריקת המציאות הורים
יהיו חדש(ה). הוריות נקודות מבט מקום
לחיים עצות אמהות של שימושיות
בתפקידה משפחה שאותה
ובאנגליתואבות קבוצות חדשות, חד
פנוי/ההוריתבתורבעברית
עבורנפרדות  ,   .