למערכת הרווחה המתמוטטת קרן סיוע באהבה לישראל הכריזה על תכנית לסיוע
של ישראל

2011  ירושלים6ביולי-    , /PRNewswire/ --     
האינטרנט שלהקרן סיוע באהבה לישראל פרסמה הצעה באתר ,
http://love4israel.org/admin/pdf/Proposal.pdf, כי הקוראת למיקור חוץ של שירותי
הרווחה של מיקור חוץ של שירותי הרווחה הציל את מערכת נטען הרווחה. בהצעה
של ישראלאילינוי ויציל גם את מערכת הרווחה הכושלת .

שנים. רתיחה, לאחר שעובדים ם התשתית המנוהלת על ידי המדינה הגיעה לנקודות
של  בכי בשל המדינה פתחו בשביתה בחודש מרס. לאחר סוציאליים המועסקים על
ביוני את לאחר קרן סיוע הפרות של מיידיות לעבודה, נגררו העובדים למועצת ידי
-2במשך קבוצה באהבה לישראל החליטה שהצטברו נגדם זכויות אדם, האדם זכויות
בעינויים , זכויות "אבות ישראליים פנתה לאו"ם השאר, משרד שהג'רוזלם שחזרו
אדםהישראלי, הרווחה והשירותים לנקוט 2011פוסט דיווח האו"של
ביןוהאשימההחברתייםממוסדים ובשלילה של פעולות    ."

"יועץ וייסקוף, יו"ר קרן סיוע באהבה מצב זה אינו מתקבל על הדעת," הצהיר ר. דייוויד
למנהל ישראל הציבה , בעת 500%יותר משפחות תחת משטר לישראל. "מצד אחד,  
2004שלביקורים מפוקחים מאשר אילינוי בשנת ששימשתי  DCFS. -73%האו"מאז,
לגשר מקווה אתניים, על המפוקחים בישראל עלה בוהשפעתם על מספר  - הביקורים
הרסנית. זה מסוכן פי חמש עבור אב מהגרים ועל שיעור ההתאבדויות מיעוטים
םמעורבות ששני בישראל מאשר נהיגה בשכרות באילינוי. מצד להתגרש שרוצה היא
שלויאפשרו להשגת פתרון בדרכי שלום ללא הצדדים יחזרו לשולחן הדיונים אחר,
לנואני   ."

מעורבות משמעותית במשפחות במאמץ לשקם את ערכי המשפחה, ההצעה כוללת
המאלץ בין שברירית הפערים בשירות המוענק לאוכלוסייה זו, שעברו גירושין, וסגירת
או יותר - עולמות לאחר שההורים שני ולעתים נפיצה. הילדים גדלים כשהם שהנה
לקבלת דוח עד הביקור את המשפחות להמתין שישה חודשים מתגרשים - מרחפים
והמשמורתזכויותמקצועי המסדיר את עד שנה תהליך  .

"רבה יותר השירותים," אומר וייסקוף. של הדרך היחידה להיחלץ ממצב ביש זה היא
בשירות משרד ידי מימון של מרכז תמיכה פרטי למשפחות "אנו מציבים
שנפתח מקבלנים ביעילות הרווחה והשירותים החברתיים יכול בירושלים." מיקור
הוא סטנדרטים גבוהים יותר של מצוינות מאשר הזה, פרטיים, כמו דוגמה חוץ
"המימון בירושלים יתחיל להציע קבוצות המדינה. ההצעה אומרת המרכז על
למימון אומר, באנגלית ובעברית להורים הנמצאים בתהליך רפואיות שהמרכז לדרוש
לאחר "אבל עלינו לפתוח קבוצות שלנו מגיע כעת בשלמותו תמיכה מפקידים
מכןמייד ולדאוגאלו פרטייםגירושיןמתורמים הראשון . ,"  ."