Bookmark and Share
אלף ליתומים קרן סיוע באהבה לישראל הוקמה כדי לפרנס פרויקטים
כמו רמי. כאשר פרסמנו -2006היו בארץ הומניטאריים 350,000ילדים
הראשית של כמו רמי המוגדרים כילדים בסיכון. מצאנו את וידיו הזה
היקף הביקורים מעמיק בגלל השיטה בטיפול במשפחות שהמשבר
המיעוטים  והשפעתם על השרות לרווחת הפרט והמשפחה
אלמנים משבר במערכת הרווחה. -2004-עד עדיין מכחישה בגירושין.
אתניים, ועל המפוקחים -73%וגרושים הילדים, בכל זאת מנהלת
, המהגרים ועל שיעור ההתאבדויות הוא 2010מתאבדים בישראל שיש
יש אלף   פי שמונה לפי דו''ח משרד הבריאות עלה -2009--זכרים ועל
מבקרב 25-ילדים בארץ למעלה בהשוואה לנשואים בגיל זה. ספציפית, ב
הגבוה בישראל הוא מהרסני. בהשוואה ב429,000גברים שעלו בני
ביותר ומקסיקו 44ההתאבדויות 7המדינות לישראלים אחרים כמו
המוגדרים כילדים בסיכון. העוני מאתיופיה היה גבוה פי
מביןבקרבבשנולדו בארץ. רמי2011הילדים 35בהיוםשיעורמ     -OECD.
היאאתרמי'מיהשאלה יציל    ?'
?מי יציל את רמי